Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Йото Валериев Йотов, Исторически факултет

Зала № 2, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Българските земи и нашествията на късните номади в края на XI–XII в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – История на средновековна България в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Милияна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии

Становища