Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Йорданка Стойнова Николова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Йорданка Стойнова Николова на тема „Формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен чрез обучението по български език и литература” по професионално направление 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика – български език). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Василева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: