Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Йордан Константинов Иванов (архим. Йосиф), Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Йордан Константинов Иванов (архим. Йосиф), задочен докторант на тема: "Църковното служение в местата за лишаване от свобода (духовно-пастирски подходи и методологически проблеми)“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Рашков

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: