Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Йоана Симеонова Минова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Йоана Симеонова Минова, на тема: „Развитие и усъвършенстване на делегираните бюджети като инструмент за ефективно и оптимално финансиране на средното образование”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука и иновации).

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: