Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иво Димитров Пиперков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Функционален модел за създаване на интерактивен мултимедиен продукт” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-Мултимедия), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен консултант: доц. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р Лилия Райчева

Автореферат

Рецензии:

Становища: