Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иванка Натова Натова, Факултет по класически и нови филологии

СУ, Северно крило, 247 к-т.

Докторант: Иванка Натова Натова

 

Защита на дисертационния труд на Иванка Натова Натова на тема: „Интерактивността в е-обучението по английски език за специални цели” за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език, научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по английски език.

Научен ръководител: проф. д-р Тодор Шопов

 

Материали:

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: