Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Владимиров Свиняров, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Иван Владимиров Свиняров на тема: Синтез и биологична активност на полизаместени бензопиранони“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Милен Георгиев Богданов

Председател на научното жури: доц. д-р Огнян Иванов Петров

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107