Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Василев Капурдов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Иван Василев Капурдов на тема „Модел за интегриране на съдържателни ресурси при
формирането на афективни умения в обучението по биология", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по биология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Наташа Цанова

Председател на научното жури: : доц. д-р Милена Кирова

Автореферат

Рецензии:

Становища: