Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Радев Иванов, Геолого-географски факултет

зала 287, СУ „Св. Кл. Охридски” - северно крило на Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Иван Радев Иванов на тема „Мониторинг и управление на горски ресурси чрез дистанционни изследвания и ГИС“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (Картография - вкл. тематично географско картографиране - Дистанционни изследвания).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Недков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: