Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Лука Ланджев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Наративни стратегии у късния Лев Толстой" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология (Руска литература на ХIХ век). Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф.д-р Людмил Иванов Димитров

Председател на научното жури:проф.д-р Ренета Ванкова Божанкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: