Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Кирилов Йовчев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертация на Иван Кирилов Йовчев, редовен докторант на тема: "Автономия - автокефалия и начин на провъзгласяването им (с оглед на Македонската схизма)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Павлов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: