Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иван Георгиев Христов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Иван Георгиев Христов на тема „Числено изследване на статични и динамични режими в многослойни джозефсонови контакти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научни ръководители: проф. дмн Стефка Димова,
проф. дмн Тодор Бояджев

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Черногорова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: