Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ивайло Любомиров Александров, Философски факултет

Ректорат, Академична зала № 1

Публична защита на Ивайло Любомиров Александров, редовен докторант по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие „Соцрекламата в България – идеология, изкуство, социални функции (времето след 9.9.1944 г. – средата на 70-те години на ХХ век)” за получаване на научната и образователна степен „доктор“.

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Любенова Колева

Рецензии:

Становища: