Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ивайло Асенов Цонков, Юридически факултет

зала 1, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Наказателно процесуално право / от гл. ас. Ивайло Асенов Цонков, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Принципът на състезателността в наказателния процес".

Председател на научното жури: проф. дюн Маргарита Чинова

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: