Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ирина Здравкова Вутова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Ирина Здравкова Вутова на тема „Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика)”. Докторант редовна форма на обучение.

Председател на научното жури: проф. д-р Кирил Банков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: