Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ирина Константинова Якимова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: “Външнополитическата преориентация на България 1985 – 1991 г.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – Съвременна българска история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии

Становища