Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ирена Любчова Димова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на дисертационния труд на Ирена Любчова Димова, задочен докторант по направление Филология 05.04.11, Общо и сравнително езикознание (Социолингвистика - английски език), на тема „Ролята на емотивни изразни средства при конструирането на джендър идентичността. Анализ на английска и българска реч.”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

 

Защитата ще се проведе от 13,30 часа в заседателна зала 2, Ректорат.

Научен ръководител: Проф. д-р Мария Георгиева

 

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: