Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ина Борисова Бачева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Ролята на медиите при репутационни кризи. Модел на медийно влияние върху институционални кризи в доверието (изследване на случаи в периода 2010-2013 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Кризисна комуникация), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. д-р Венцeслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Венцeслав Бондиков

доц. д-р Саша Тодорова

Становища:

доц. д-р Чавдар Христов

проф. д-р Маргарита Пешева

проф. д-р Руси Маринов