Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Иглика Иванова Касабова, Философски Факултет

Зала 63, Ректорат, Южно крило, етаж 3

Защита на дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор” на тема: „Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи)” по професионално направление 2.3 Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката).

 

Председател на журито: проф. дфн Донка Иванова Александрова

 

Автореферат

Рецензии:

 

 

Становища: