Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Хван Джонг Канг, Философски факултет

Зала 300, бл.4, бул. Цариградско шосе 125

Защита на докторска дисертация на тема: „Взаимоотношения между Република Корея и Република България: От признаване към перспективно сътрудничество“, по професионално направление 3.3. Политически науки (Международни отношения).

 

Автореферат

Рецензенти:

Становища: