Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Христо Анастасов Беров, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Балканската държава и балканският индустриалец: Социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878-1912)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Съвременна балканска история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Янчев

 

Автореферат

Рецензии

Становища: