Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Христина Руменова Михайлова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Протестите в Източния блок през 50-те – 80-те години на XX век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Съвременна история” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: