Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / гл. ас. Илияна Иванова Симеонова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Илияна Иванова Симеонова, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Педагогически дизайн на електронното обучение по чужд език за студентите-педагози“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов

 

 

Рецензии:

 

Становища: