Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Гинка Валериева Симеонова, Юридически факултет

Огледална зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Административно право и административен процес / от Гинка Валериева Симеонова, редовен докторант

Тема на дисертацията:"Административноправен режим на държавните помощи".

Председател на научното жури:проф. д-р Цветан Сивков

Материали:

Рецензии:

Становища: