Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Гергана Атанасова Деянова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Гергана Атанасова Деянова на тема „Формиране на емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения, чрез социална работа в група” по научна специалност 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика (Диагностика и формиране на поведенчески потенциал). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Владислав Господинов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: