Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Георги Василев Коцев, Геолого-географски факултет

Зала 1, Ректорат, Южно крило, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Георги Василев Коцев на тема “Мултимедийни продукти в обучението по география на примера на дял Регионална география в 9-ти клас” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по география).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Славейков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: