Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Георги Борисов Методиев, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, ауд. 305

Публична защита на Георги Борисов Методиев - докторска дисертация на тема "Президентът на Република България: процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-2011г." за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Сравнителна политология)
Председател на научното жури: проф. дфн Георги Матеев Карасимеонов

 

Автореферат

Рецензенти:

 

Становища :