Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ганна Вадимивна Ангелова, Факултет по славянски филологии

124 аудитория - "Руски център", Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Лексикално-семантична характеристика на наименованията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове в руския и българския език" за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научно направление 2.1 Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание /Съпоставително езикознание/. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: