Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ганчо Марков Ганчев, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, бл.1, етаж 5, ауд. 53

Публична защита на докторант Ганчо Марков Ганчев на тема:"ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП В НАУЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ " за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание,библиотекознание,библиография )

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: