Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Галина Николова Аврамова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Проблеми на идентичността и особености на постмодерния наратив у Тимъти Финдлиза присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научно направление 2.1 Филология, научна специалност ”Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Западноевропейска литература/”. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: