Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Галина Любенова Бунджулова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни-деца /социопрагматични аспекти/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Български език/. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: