Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Галина Чернева Заркова, Юридически факултет

Огледална зала,Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Административно право и процес/ от гл.ас.Галина Чернева Заркова, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията:"Възлагане на публични функции на неправителствени организации".

Председател на научното жури:проф. д-р Цветан Сивков

Материали:

Авторефарат:

Рецензии:

Становища: