Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Фабио Котифава, Геолого-географски факултет

Огледална зала на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Фабио Котифава на тема “Регионални фактори за устойчиво туристическо развитие (казуси в Република България, Република Македония и Република Сърбия)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 01.08.14. (География на рекреацията и туризма).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Маринов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: