Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Емил Георгиев Йорданов, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

 

Защита на докторската дисертация на тема "Политическото тяло на гражданина" , докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на политиката)

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Пламен Макариев

Автореферат

Рецензии:

Становища: