Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Емануела Кръстева Стоилова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Емануела Кръстева Стоилова, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Методи и средства за оценяване на комуникацията в обучението на невербални зрително затруднени ученици с множество увреждания“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на зрително затруднени).

Председател на научното жури: доц. д-р Неда Златинова Балканска – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: