Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елза Петрова Иванова-Димова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Елза Петрова Иванова на тема „Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Геометрия и топология)”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: проф. дмн Георги Димов

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: