Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елизария Райчева Рускова, Факултет по класически и нови филологии

Нова конферентна зала, Ректорат.

Защита на дисертационния труд на Елизария Райчева Рускова, свободен докторант по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Скандинавски литератури) към Катедрата по германистика и скандинавистика (в специалност Скандинавистика), на тема: „Към проблема за рецепцията на скандинавска драматургия в България (1884–1944)”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

 

Председател на журито: доц. д-р Светлана Стефанова Арнаудова – СУ

 

 

Материали:

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: