Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ели Драганова Попова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 5, ауд. 53

Публична защита на задочен докторант Ели Драганова Попова на тема:"Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи).

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

Защитата ще се проведе на 11 ноември 2014 г., вторник от 16,00 часа в
катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 5, ауд. 53.