Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елена Петрова Тодорова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Елена Петрова Тодорова на тема „Качествен и количествен състав на някои основни групи безгръбначни животни с важно значение за езеро Вая“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-зоология на безгръбначните животни), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
проф. д-р Мария Шишиньова
доц. д-р Апостол Апостолов
Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: