Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елена Кирилова Бояджиева-Делева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 313 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Елена Кирилова Бояджиева-Делева, задочен докторант на тема “Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

Председател на научното жури: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: