Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елена Иванова Христова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Поетически модели в хърватската лирика през 30-те и 40-те години на ХХ век" по професионално направление 2.1 Филология "Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Сръбска, хърватска и словенска литература през 20 век/". Редовна докторантка.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: