Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Елена Ангелова Пенчева, Исторически факултет

Аудиторя № 41А, Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: Римското селище в м. Дана бунар (с. Георги Добрево, общ. Любимец) в контекста на сходните комплекси от Тракия“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология“ в професионално направление 2.2 История и археология. Свободна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: