Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Доротея Иванова Мишкова-Кехайова, Юридически факултет

Читалня на библиотеката на Юридически факултет, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема "Отнемане на имущество в полза на държавата при изпиране на пари" , за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Наказателно право / от Доротея Иванова Мишкова-Кехайова, докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Панайотов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: