Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Донка Йозова Радева, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и повторения, VІІ – ХVІІ в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България (Средновековна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Докторантка на свободна докторантура. Отчислена с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Милияна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии

Становища