Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Димитър Дамянов Димитров, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Димитър Дамянов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Съвременни измерения на художествените музикални дейности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: