Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Димитър Александров Димитров, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Димитър Александров Димитров, докторант на самостоятелна подготовка на тема: “Черепишкият типик (ЦИАИ 44) от ХІV век в контекста на среднобългарската традиция на църковните устави” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Йовчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: