Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Дилян Николаев Николчев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Дилян Николаев Николчев, докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Екзарх Стефан в разработките на Държавна сигурност преди и след 9 септември 1944 г. /Историко-канонично изследване/“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Павлов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: