Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Десислава Кирилова Чернева – Моллова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Публична защита на дисертационен труд на тема „Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз: логика на развитие”, редовен докторант, професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Правни изследвания на ЕС).

Председател на научното жури: проф. дпн Нели Ангелова Огнянова

Автореферат

Рецензии:

Становища: