Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Десислава Андреева Енева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-История на българската журналистиката), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Научен консултант: доц. д-р Здравка Константинова

Председател на научното жури: доц. д-р Луливера Кръстева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: