Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Деница Кирилова Еленкова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Деница Кирилова Еленкова на темаЛантанидни комплекси с някои бис-кумаринови производни, притежаващи оптични и фармакологични свойства“ професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Милинова Миланова

Председател на научното жури: проф. дхн Соня Харутюн Ганева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107